IMG 3753این پارچه ها عموما از پلی استرپنبه و در عرض 150 سانتی متر و رنگ شده مورد استفاده قرار میگیرند. در تنوع رنگ محدودیتی وجود ندارد.