IMG 3743 Copy

 

این پارچه ها از جنس صددرصد پبه و با عرض های 150 و 160 سانتی متر جهت مصارف شلواری و مانتویی و پیراهنی تولید میشوند. عموما به علت نوع نخ مصرفی دارای خاصیت کشسانی در جهت عرض پارچه می باشند. به صورت رنگ شده، چاپ شده و ترکیب چاپ و رنگ تولید می شوند.